Nevíte si rady?

+420 775 750 063

Nevíte si rady?

+420 775 750 063

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PRO VELKOOBCHOD společnosti PROPAQ s.r.o.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Propaq.cz umístěného na webovém rozhraní www.propaq.cz (dále jen „webové rozhraní“) nebo jiným způsobem mezi společností

PROPAQ s.r.o, se sídlem Bečovská 1607/7a, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

IČ: 24822612

DIČ: CZ24822612             

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177563

Adresa pro doručování: PROPAQ s.r.o, Bečovská 1607/7a, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Telefonní číslo: +420 775 750 063-4

Kontaktní e-mail: info@propaq.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou

jako kupujícím

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1.         Úvodní ustanovení

1.1.        Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní. Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce.

1.2.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.        Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.

1.4.        Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s jejich obsahem souhlasí.

2.         Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.        Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně ceny a popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2.        Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla (IČO).

2.3.        Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.4.        Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.5.        Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

2.6.        V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího před dodáním zboží má prodávající nárok na storno poplatek ve výši nejméně 50 % z ceny zboží. Pokud již prodávající vynaložil na splnění objednávky náklady, náleží mu náhradě těchto nákladů v plné výši. Uhradil-li kupující celou nebo poměrnou část kupní ceny zboží předem, započte se storno poplatek z daného plnění.

2.7.        Aby byla smlouva uzavřena, musí hodnota plnění objednávky dosáhnout minimální výše, která je stanovena na webovém rozhraní, pokud není ujednáno jinak.

2.8.        Ceny prezentovaného zboží, služeb a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

2.9.        Pokud cena uvedená u zboží či služeb na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální nebo byla zobrazena chybně, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy.

3.         Dodací podmínky

3.1.        Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je dodací lhůta zboží bez potisku 1-5 týdnů od uzavření kupní smlouvy a zboží s potiskem 5-8 týdnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby celé nebo poměrné části kupní ceny před dodáním či odesláním začíná běžet dodací lhůta dnem připsání platby na účet prodávajícího. Tato lhůta může být z důvodů výrobních kapacit prodloužena.

3.2.        Pokud je předmětem kupní smlouvy dodávka zboží s potiskem nebo služba potisku, je kupující povinen do následujícího pracovního dne po uzavření smlouvy zaslat prodávajícímu podklady pro potisk. Po zaslání grafických návrhů potisku je kupující povinen do následujícího pracovního dne písemně provést jejich korekturu. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost uvedenou v tomto článku, bude dodací lhůta prodloužena o dobu prodlení kupujícího se zasláním podkladů.

3.3.        Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.4.        Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.5.        Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.6.        Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.7.        Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky dodaného zboží, a to v toleranci +/- 5 %.

3.8.        Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

4.         Platební podmínky

4.1.        Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

  • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
  • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;
  • bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

4.2.        Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná v době uvedené na faktuře. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.3.        Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4.        V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.5.        Ceny potisků nezahrnují grafické zpracování podkladů a technologickou přípravu tisku. Tato cena bude smluvními stranami v kupní smlouvě sjednána po dodání grafických podkladů kupujícím.

4.6.        Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), nebo v eurech (EUR).

5.         Odstoupení od smlouvy

5.1.        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu či její poměrnou část, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2.        Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, či její poměrné části, déle než 2 týdny.

5.3.        Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4.        Odstoupí-li prodávající od této smlouvy z důvodu porušení povinností kupujícím, náleží mu storno poplatek ve výši 20 % hodnoty zboží v případě zboží bez potisku a 80 % hodnoty zboží v případě zboží s potiskem.

5.5.        Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

5.6.        Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo (v případě smluv sjednaných elektronickou cestou) elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.7.        Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

6.         Práva z vadného plnění

6.1.        Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

7.         Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1.        Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2.        Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

8.         Registrace na webovém rozhraní

8.1.        Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má povinnost kupující uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

8.2.        Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

8.3.        Vezměte na vědomí, že prodávající má právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu kupujícího dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

9.         Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

9.1.        Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2.        Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit kupujícího přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinni uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.      Závěrečná ustanovení

10.1.      Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.      Započtení vzájemných nároků smluvních stran lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě, není-li stanoveno jinak.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.